Fungalor krem na stopy został stworzony przy użyciu opatentowanej formuły i zawiera naturalne składniki, a także witaminy przydatne dla skóry i uzdrawiania olejków eterycznych. Grzyb na paznokciach - jest poważną chorobą, gojenie się nie jest takie proste.

Fungalor pomaga radzić sobie z grzybami paznokci, nawet na zaawansowanym etapie, posiada certyfikat jakości i deklarację, która spełnia wszystkie potrzeby EAC. Znaczy przeszło wiele różnych badań, których wyniki można powiedzieć z całą pewnością: krem grzybów Fungalor pomaga radzić sobie nawet z bardzo zaawansowanymi przypadkami infekcji grzybiczych płytek paznokciowych.

Fungalor śmietana grzybów paznokciowych - opis leku

Grzyb - delikatne pytanie w twarzy osoby zaczyna się czuć niekomfortowo - zarówno fizycznie, jak i moralnie. żółte paznokcie, wysypki pojawiają się inaczej, a nieprzyjemny zapach.

Dlatego leczenie należy rozpocząć jak najszybciej - Fungalor zajmie się tym zadaniem. Nie tylko eliminuje objawy choroby, ale również skutecznie zwalcza chorobę - po pierwszej klasie poczujecie odczuwalną ulgę, zapachy znikają jak wysypka.

treści

Fungalor grzyb kremowe paznokcie grzybobójcze to lek hipoalergiczny, nie zawiera substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Wszystkie naturalne składniki - i całkowicie bezpieczne, ponieważ lek jest przeznaczony do zapewnienia wszystkich standardów zdrowotnych.

Składniki tworzące krem grzybów do paznokci stóp Fungalora:

Jeśli nadal martwią się Państwo o problem - sztuczka Fungalor lub prawda - możemy z pewnością odpowiedzieć na pytanie, czy środki są jedyne w swoim rodzaju, a ich skuteczność została udowodniona w wielu badaniach. Specjalnie zaprojektowany związek jest bardzo skuteczny i dobrany tak, aby reakcja wszystkich substancji czynnych dawała doskonałe wyniki.

Fungalor skutecznie eliminuje grzyby, posiada również wiele innych przydatnych właściwości: - Fungalor skutecznie eliminuje grzyby.

Kupno Fungalor grzybów paznokciowych w aptece może być, ale producent radzi zdobyć środki na oficjalnej stronie internetowej, ponieważ cena jest zazwyczaj tańsza od 500 rubli i na pewno możesz zaoferować oryginalny lek.

Fungalor śmietana wagowa po badaniach klinicznych. Zostali oni zapytani o opinię naukowców i lekarzy oraz zwykłych ludzi, którzy borykają się z tym problemem. Wyniki są zdumiewające - 99% komentarzy było pozytywnych! Fungalor poprzez usunięcie grzybów z paznokci w krótkim czasie i daje niesamowite rezultaty - w tym, co można zobaczyć dla siebie po pierwszym użyciu narzędzi.

Ponadto zorganizowani eksperci i środki testowania. Zebrano dwie grupy ludzi. W pierwszej grupie byli w zaawansowanym stadium paznokcie ludzie grzybów paznokciowych, w początkowej formie - druga kategoria. Zebrano szczegółową analizę, uczestnicy zebrano wszystkie zmiany w specjalnym kwestionariuszu, a lekarze przeprowadzili wszystkie niezbędne badania w celu potwierdzenia obecności choroby.

Po zakończeniu kursu specjaliści zebrali wyniki. Potwierdzone badania laboratoryjne - osoby, które miały grzyb w zaawansowanym stadium zaawansowania, mogły znacznie poprawić sytuację. W związku z tym przydzielono leczenie alternatywne. Druga grupa pacjentów, u których choroba nie osiągnęła szczytu, żywice całkowicie się pozbywają! Potwierdzają to również sylwetki uczestników - 98 procent osób potwierdziło, że Fungalor jest doskonałym lekiem przeciwgrzybiczym.

Ale to nie wszystko. Zakład posiada dużą liczbę certyfikatów potwierdzających wysoką jakość. Dzięki unikalnemu składowi unikalnej kompozycji leku pozwala pozbyć się infekcji grzybiczych i wyeliminować czynniki, które mogą wywołać chorobę.

Ważne: Jeśli zauważysz objawy grzybów, leczenie należy przeprowadzić z rodziną w celu wyeliminowania ryzyka ponownego wystąpienia choroby.

Jeśli chcesz poznać komentarze śmietany z kremu grzybów paznokciowych na stopach Fungalor - w Internecie jest ich wiele i większość prawdziwych ludzi, którzy wypróbowali lek, jego skuteczność jest potwierdzona.

Kup Fungalor cream we Francji na oficjalnej stronie internetowej producenta, nie są sprzedawane w aptekach. Kupując certyfikowaną placówkę w serwisie, masz pewność, że otrzymasz oryginalny produkt, a nie sfałszowany. Fungalor krem jest obniżona o 50%.

Dostawa nie odbywa się w sposób praktyczny dla klienta. Lista krajów, w których można kupić dostawę FitoSpray: Stany Zjednoczone, Turcja, Tajlandia, Wietnam, Chiny, Pakistan, Indie, Japonia, Japonia, Japonia, Australia, Tajlandia, Tajlandia, Tajlandia, Wietnam, Chiny, Pakistan, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone, USA, Tajlandia, Tajlandia, Tajlandia, Tajlandia, Chiny, Pakistan, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone.

Fungalor foot cream has been created using a patented formula and contains natural ingredients, as well as vitamins useful for the skin and healing of essential oils. Fungus on the nails - is a serious disease, healing is not so simple.

Fungalor helps to cope with nail fungus, even at an advanced stage, has a quality certificate and declaration that meets all the needs of EAC. Means has passed a large number of various studies, the results of which one can say with certainty: the cream of the Fungalor fungus helps to cope even with very advanced cases of fungal infections of the nail plaque.

Fungalor nail fungus cream - a description of the medicine

Fungus - a sensitive question in a person's face begins to feel uncomfortable - both physically and morally. yellow nails, rashes appear different, and there is an unpleasant smell.

Therefore, the treatment should be started as soon as possible - and Fungalor will deal with this task. It not only eliminates the symptoms of the disease, but also to effectively fight the disease - after the first class, you will feel a noticeable relief, the smells disappear, like a rash.

Contents

Fungalor fungus cream nails is a hypoallergenic medicine, the composition is free of matter that can have a negative impact on health. All natural ingredients - and completely safe, because the drug is designed to offer all health standards.

The ingredients that make up the toenail fungus cream Fungalora:

If you are still concerned about the issue - the Fungalor trickery or truth - we can answer with certainty means is unique in its own way, its effectiveness has been proven in many studies. Specially designed compound is very effective, and is chosen so that the reaction of all active substances gives excellent results.

Fungalor effectively eliminates fungi, it also has many other useful properties:

Buying Fungalor of nail fungus in pharmacy may be, but the manufacturer advises you to acquire the means on the official website, because the price is usually cheaper at 500 rubles and you are sure to offer the original drug.

Fungalor weight cream after clinical trials. They have been questioned scientists and doctors, and ordinary people who are faced with this problem. The results are astounding - 99% of the comments were positive! Fungalor by removing the fungus from the nails in a short period of time and gives amazing results - in what you can see for yourself after the first use of tools.

In addition, organized experts and means of testing. Two groups of people were gathered. In the first group, there were people of fingernail fungus in the advanced stage, the second category of - in the initial form. a detailed analysis was assembled, the subjects wrote all the changes in a special questionnaire, and the doctors carried out all the necessary surveys to confirm the presence of the disease.

After completing the course, the specialists gathered the results. Laboratory tests confirmed - people who had the fungus at an advanced stage, could significantly improve the situation. Therefore, an alternative treatment was assigned. The second group of subjects whose disease has not reached its peak, the resins get rid of completely! This is confirmed and profiles of participants - 98 percent of people confirmed that Fungalor is an excellent anti-fungal drug.

But that is not all. The establishment has a large number of certificates confirming its high quality. Due to the unique composition of the drug's unique composition allows to get rid of fungal infections, and eliminate the factors that can trigger the disease.

Important: If you notice the symptoms of the fungus, treatment should be done with the family to eliminate the risk of the disease recurrence.

If you want to know the comments of the cream of the nail fungus on the feet Fungalor - on the Internet, there are many of them, and most of the real people who have tried the drug, its effectiveness is confirmed.

Buy Fungalor cream in France on the official website of the manufacturer, are not sold in pharmacies. By purchasing a certified establishment on the site, you are assured to obtain the original product, not counterfeit. Fungalor cream price is reduced by 50%.

Delivery is not carried out in any practical way for the customer. The list of countries where you can buy FitoSpray delivery: United States, Turkey, Thailand, Vietnam, China, Pakistan, India, Japan, Japan, Australia, Thailand, Thailand, Vietnam, China, Pakistan, India, Japan, the United States, Australia, China, India, Japan, the United States, Thailand, Thailand, Thailand, China, Pakistan, India, Japan, the United States.

Zadowolenie publiczności zawsze było powodem do niepokoju dla ogółu ludzi. Dlatego właśnie na rynku wprowadzane są produkty, które pomagają ludziom osiągnąć tę satysfakcję. Xtrasize jest jednym z najlepszych naturalnych! W tym artykule zobaczysz jak nie być oszukiwanym, oprócz płacenia za ceny i jak bezpiecznie kupować!

Xtra Size działa sim. Bezpośrednio bierze udział w ciałach jaskiniowych, które są komorami krwi, która jest enchem, gdy zdarza się jakiś czyn. W ten sposób, gdy te aparaty są zdrowe, i to właśnie robi Xtra Size, mogą zajmować więcej miejsca, dzięki czemu większe i grubsze. Zgadzam się również, że suplement ma poparcie tego stwierdzenia, że jest ono raczej dowodem na to, że naprawdę działa.

Musisz wziąć 2 Xtrasize komórek 2 razy dziennie przed posiłkami głównymi, drugi raz na oficjalnej stronie.

Bardzo ważne jest, aby zakup Xtrasize był dokonywany poprzez oficjalną stronę internetową. Laboratorium jest tylko ja sprzedaję lub oryginalny produkt przez la. Środek ten został przyjęty, aby umożliwić jej zwalczanie piractwa. W miarę jak produkt działa, za zgodą ANVISA i dobrą reputacją wśród użytkowników, powstało kilka kopii, które nie działają.

Więc zostawię tutaj link, żebyś nie musiał być oszukiwany? SŁUŻBa SŁUŻBa

Wartość zależy od liczby zakupionych produktów, poniżej przedstawiamy aktualne promocje. Obrazy te zostały uchwycone w momencie pisania lub tworzenia artefaktu. Laboratorium ponosi cały czas koszty promocji, dlatego zawsze warto dawać maści.

Kliknij w dowolny sposób na poniższy obrazek, aby przejść na oficjalną stronę internetową i uzyskać więcej informacji oraz podać szczegóły dotyczące zakupu.

Kup najtańszy produkt na oficjalnej stronie, klikając tutaj lub w przycisk poniżej. Produkt jest dostarczany w całej Brazylii przez włosy biegnące. Możesz potwierdzić, że dostawa jest gwarantowana.

>>>>= Skorzystaj z ofert na stronie! Wypłacaj do 6x i nawet jeśli nie działa kopia zapasowa. 

Dla żył, które czują się niewygodne, istnieje leczenie, które wiele osób używa i rozważyć doskonałą alternatywę dla produktów farmaceutycznych. Jest on nazywany Varyforte i jest jednym z najczęściej stosowanych produktów żył od lat. Zobaczmy, co robi ten fantastyczny krem. Po pierwsze i najważniejsze, a po pierwszym zastosowaniu można zauważyć, że zmęczenie lub tzw. bezważkość w nogach już nie występuje.

stronę internetową producenta - wwwww. Varyforte. it

Brakowało i zabrano tak, jakby cudem. Skurcze w okolicach łydek znikają całkowicie w nocy. Twoje nogi będą dobrze wypoczęte i schłodzone już wcześnie rano! Złośliwe i bolesne żyły znikną lub znikną bardzo mocno. Jeśli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj później i pamiętaj, że ten fantastyczny krem jest dostępny tylko online na stronie producenta i nigdzie indziej.

Chore i bolesne żyły, ciężkie nogi z pożegnalnymi skurczami na zawsze! Varyforte poprawia nie tylko wygląd żył, ale także ich stan zdrowia.

wwwww. Varyforte it

Czeka na ciebie 50% zniżki, spiesz się!

Kod Html tutaj! Zastąpić go innym, nie pustym tekstem i tak właśnie jest.

Chore i bolesne żyły, ciężkie nogi z pożegnalnymi skurczami na zawsze! Varyforte poprawia nie tylko wygląd żył, ale także ich stan zdrowia.

wwwww. Varyforte it

Czeka na ciebie 50% zniżki, spiesz się!

Kod Html tutaj! Zastąpić go innym, nie pustym tekstem i tak właśnie jest.

Po wszystkich zaawansowanych i wieloaspektowych poszukiwaniach, które przeprowadziłem w ostatnich miesiącach na temat Varyforte, udało mi się dojść do jednego wniosku: To działa!

stronę internetową producenta - wwwww. Varyforte. it

Nawet we Włoszech przyznają się do tego, pisząc swoje opinie w sieci lub pisząc recenzje.  Chciałbym, aby przeczytał pan również niektóre z nich.

Silvia, 56 lat.

Mój mąż i ja nie potrafimy w końcu mówić o tym kremie. Niewiarygodne, jak w ciągu kilku miesięcy udało nam się poprawić 100%. Nie mieliśmy żylaków, ale zawsze były problemy z ciężkością nóg, bólem w żyłach i podobnych rzeczy. Wszystko zniknęło, a problemy już nie powróciły. W pierwszym miesiącu użyliśmy kremu 3 razy, a następnie tylko raz. Z taką radością polecam ten fantastyczny produkt. Idealne dla osób, które mają trudności z wiekiem, jest 

Józefin, 49 lat.

Bardzo się cieszę, że mogę chodzić bez denerwu i bólu! Nie mam nic innego jak słowa podziękowania i chcę wszystkim powiedzieć, że istnieje rozwiązanie dla szczególnie upartych żył! Ten krem nie jest taki sam i mogę to powiedzieć, ponieważ próbowałem innych, ale nigdy nie udało mi się osiągnąć tak wiele i.... w tak krótkim czasie! 

Paolo, 35 lat.

Moje żyły były już w czasach uniwersyteckich całkowitą katastrofą. Mówią z powodu siedzącego życia i dziedziczenia, które otrzymałem od obojga rodziców. Nie mogłem się zbawić z genetycznego punktu widzenia, ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby pozbyć się tego problemu z medycyną. Spośród rzeczy, które próbowałem, jednym, który dał większość wyników jest ten 100% naturalny krem naturalny. W ciągu kilku miesięcy różnica była widoczna gołym okiem, że tak powiem. I wtedy pierwsze dni były niesamowite. Nadmuchiwane obrzęki i nieważkość zniknęły, żyły mniej widoczne! Kupuj i nie będziesz żałował!! 

Kod Html tutaj! Zastąpić go innym, nie pustym tekstem i tak właśnie jest.

Varyforte może być bezpiecznie używany do trzech razy dziennie bez żadnych problemów zdrowotnych. Używaj kremu zgodnie z treścią ulotki i traktuj się jak patologie żylne!

stronę internetową producenta - wwwww. Varyforte. it

Bardzo specyficzna kompozycja tego kremu zawiera wyłącznie naturalne i bardzo skuteczne składniki.

Według producentów Varyforte, przy ciągłym użytkowaniu, co najmniej jeden miesiąc może wyleczyć: - Nie mniej niż jeden miesiąc

Dzięki czystym i naturalnym składnikom nie występują skutki uboczne stosowania kremu, a przeciwwskazania nie występują, z wyjątkiem alergii na jeden z pierwiastków wchodzących w skład kremu. Nie jest to oszustwo i nie jest niebezpieczne masaż kremem za każdym razem, gdy czujesz się potrzebny!

stronę internetową producenta - wwwww. Varyforte. it

Nie jest niebezpieczne używanie go nawet przez bardzo długie okresy, a nawet lata! Jeśli naprawdę chcesz poprawić estetyczny i medyczny wygląd swoich żył, możesz to zrobić już dziś. Wystarczy wejść na oficjalną stronę producenta i kupić za bardzo niską cenę śmietanę, która sprawi, że ​​zwrócisz żyły młodej osoby!

Vary forte nie jest możliwe do zakupu na aliexpress, ebay lub Amazon i nie jest również w aptece u nas. Zapytaj się więc, gdzie kupujesz i za jaką cenę? Koszt produktu jest naprawdę niewielki, a jego cena bardzo wygodna, dzięki temu, że kupujesz produkt bezpośrednio w fabryce!

stronę internetową producenta - wwwww. Varyforte. it

Klienci, którzy używają tego kremu nie chcą go zmieniać i nie będą przyjmować innego, podobnego kremu, ponieważ nie są mu potrzebny. Leczenie odpowiednim produktem jest bardzo łatwe, a kupno z 50% zniżki, że jest w dzisiejszych czasach sprawia, że krem jeszcze bardziej pojemnik

Być może zaobserwowałeś fantastyczne historie o Atlant Gel. Jeśli masz problemy z impotencją, musisz skorzystać z suplementu diety! Jest to wyróżniający się produkt, który ma pomóc mężczyznom docenić ich erotyczne istnienie. Możesz być pewny, że podczas stosowania suplementu diety przeżyjesz dość silne i trwałe erekcje. Ponadto zwiększa to twoje intymne osiągi i poprawia siłę seksualną podczas jego stosowania. Możesz równie dobrze zacząć odczuwać wspaniałe pragnienia związane z płcią, ponieważ suplement diety może poprawić swoje libido. Jest to z pewnością skuteczny suplement diety, który może być dla prawdziwych mężczyzn cudem.

nie dba o zdrowie mężczyzn

Rozważając zakup Atlant Gel należy uważać, aby zrozumieć właściwe działania do podjęcia. Prezentowane tutaj są kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. Właściwym miejscem na zakup żelutlant żelowego jest zwykle sprawdzenie oficjalnej strony internetowej z produktu lub usługi. Łatwo jest zlokalizować go w internecie zawsze, gdy szukasz go w Internecie. Tam znajdziesz inne istotne informacje na ten temat. Dowiesz się więcej o organicznym pierwiastkach występujących w procesie produkcji suplementów. Dowiesz się więcej o badaniach klinicznych oraz innych badaniach technologicznych prowadzonych wokół towarów. Po wizycie na uznanej stronie internetowej można również śledzić fantastyczne wyniki dotyczące suplementu diety. Możesz łatwo kupić przedmiot z witryny internetowej po prostu po treningu zakupowym. Możesz znaleźć różne oferty do wyboru. Każda umowa pakietowa ma określoną wartość. Wystarczy tylko utworzyć swój wybór.

Nabycie Atlant Gel z uznanych grantów lub pożyczek na stronie internetowej można uzyskać dostęp do przyjemność przyjemność w niektórych oszczędności. Każda oferta zawiera specjalne zniżki. Możesz zawsze zachować dodatkowe dochody z tego tytułu. Istnieje również specjalna gwarancja zwrotu gotówki na wszystkie transakcje. Dlatego nie masz prawie nic do pozbycia się po znalezieniu produktu lub usługi z założonej strony internetowej. Zamówienie można znaleźć na stronie internetowej, aby uzyskać najlepszą ofertę. W większości przypadków metoda wykonania metody wymaga czasu. Jesteś pewien, że znajdziesz paczkę w ciągu kilku godzin, kiedy Twoje zamówienie zostanie pomyślnie dopracowane.

Atlant Gel żelu jest naprawdę uzupełnienie, które są często wykorzystywane w celu zwiększenia możliwości każdego człowieka, aby zachować moc w materacach również, aby uzyskać najlepsze możliwe do osiągnięcia erekcji prącia, że może mieć. Trudno jest znaleźć całą ludzką anatomię, aby zachować energię po użyciu Atlant Gel żelu przez pewien czas. Na tych stronach znajdują się niektóre elementy, które mogą być wdrożone w podobnych przypadkach. Zwykły czas, jaki dżentelmen poświęca na Twój materac krótko po nałożeniu kapsułek z żelu Atlant Gel, może być znacznie dłuższy w porównaniu z tym, co dzieje się podczas pracy z użyciem czegoś innego. Tabletki te muszą rozciągnąć erotyczne rutyny faceta o około 30 do 50 chwil normalnie.

Dobrobyt mężczyzn w Whiz

Wiele z nich jest to naprawdę na podstawie strategii, jak Atlant Gel pigułki żelowe są tworzone, aby utrzymać ciało działające bez żadnych problemów z nieprawidłowych składników. Jest przeznaczony do stosowania bezpiecznych 100 % składników naturalnych, takich jak witamina E, żeń-szeń i pieprz kajenny, aby zwiększyć możliwości przemieszczania się krwi w miejsce prącia. Składniki te są specjalnie stworzone, aby w zasadzie uczynić twoje ciało znacznie prostszym, nieco bardziej produktywnym i skłonnym do udziału w stosunku seksualnym, a także możliwym do zrealizowania. Atlant Gel suplementy żelowe są przydatne do utrzymania masy mięśniowej w męskości uważny. Są one na ogół wszystkie są używane do pomocy utrzymać penisa od trudności, ponieważ prącie są często częściej prawdopodobnie będą bardziej kontrolowane podczas stosunków seksualnych. Ktoś, kogokolwiek, kto jest nadal leczony, ponieważ prawdopodobnie ma łatwiejszy czas z seksem w smakowitym smaku i sprawia, że naprawdę czuje się tylko maleńki o wiele lepiej, nie wymagając nawet szansy na swoje własne ciało czuć się zmęczony po chwili.

Największe wyniki z żelu Atlant Gelyckiego? pigułki przyjdą do mężczyzn, którzy używają go przez jakiś czas. Panowie powinni z tego korzystać przez około 2 miesiące na zwykłym, zwyczajnym stanowisku dla zapewnienia jak najlepszej perspektywy silniejszej seksualnej operacji. Mężczyzna może być bardziej skłonny do uzyskania większych rozmiar prącia większy rozmiar i możliwość trzymania w obrębie rzazu przez znacznie dłuższy czas wznoszenia, jak używa odpowiednich tabletek dla odpowiedniej długości okresu czasu. Ponadto istnieje również potencjał osoby do utrzymania swojego ejakulatu w porządku. To musi być wyprodukowany ostrożnie, aby uchronić każdego przed warunkami, które mogą polegać na dalszym utrzymywaniu orgazmu od coraz większą część problemu, w przeciwieństwie do tego, który może skończyć się podobne do tego, jak to jest. Należy to stosować ostrożnie, dlatego też osoba może zatrzymać dziewczynę przed odczuciem nieprzyjemnego uczucia, a także zachować niewygodne scenariusze z wykonywania aktywności seksualnej. Ta przygoda zarządzania jest niezmiernie ważna dla tych, którzy chcą z niej skorzystać.

Grzybica rozwija się, jeśli:

 • nasza odporność jest słaba
 • nie posiadamy odpowiedniej ilości przyjaznych bakterii – probiotyków Lactobacillus
 • mamy niedobór cynku i selenu

Cynk i selen wpływa na siłę układu odpornościowego. Generalnie jest to trudne, by oba te pierwiastki dostarczać wraz z pożywieniem, ale jeśli spożywa się produkty chemicznie nieprzetworzone oraz z upraw ekologicznych, być może uda się uchronić organizm przed kolonizacją grzybów.

Innym i równie ważnym czynnikiem ochronnym i bójczym zarazem, jest obecność bakterii – pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus. Jeśli są bakterie, nie ma grzybów. Bakterie Lactobacillus tworzą środowisko, w którym grzyb nie ma szansy na rozwój, a przy tym stanowią naszą „przyjazną florę jelitową”. Owszem – może dojść do infekcji grzybiczej, ale na krótko i nigdy nie rozwinie się to w stan grzybiczy. Bakterie jelitowe mają niesamowitą siłę w eliminacji grzybów, dlatego absolutnie nie powinno się przyjmować antybiotyków, jeśli nie jest to konieczne.

Antybiotyki, jak wiadomo, niszczą bakterie. Niestety i te „przyjazne” i te „pasożytnicze”, czyli działają nieselektywnie, co nie jest dobre dla naszego organizmu. Faktem jest, że zwykle zlikwidują objawy choroby (ale nie zawsze!), ale tworzą tym samym idealne miejsce dla powstania infekcji grzybiczej i nie likwidują przyczyny takich infekcji.

Kuracja antybiotykiem podawanym przez 10 dni, powoduje zanik flory bakteryjnej nawet na 6 miesięcy. Przez ten czas, gdy bakterii nie ma, grzyby zaczynają kolonizację. Należy wyobrazić sobie, że podczas kilku miesięcy tworzy się grzybica na niewyobrażalnie wielkim obszarze – infekcji ulegają jelita, śluzówki oraz partie skórne.

A wszystko to spowodowane jest stosowaniem antybiotyków bez jednoczesnej osłony w postaci bakterii jelitowych lub też przyjmowanie antybiotyków, gdy można w inny sposób zwalczyć infekcję. Należy zastanowić się, czy mając zwykłe przeziębienie, naprawdę potrzebny jest nam antybiotyk? Uzasadnione jest stosowanie antybiotyków w przypadkach ciężkich i poważnych, ale długotrwałe leczenie będzie skutkowało rozległą grzybicą.

Na pewno nie zawiniła chęć odchudzania. Nie interesowały mnie modelki, nie chciałam być jak one. Owszem, byłam jak na swoje postrzeganie gruba (64 kg przy wzroscie 172 cm) i podejmowałam wczesniej już niejedna próbę odchudzania, ale nie przyszło mi nigdy do głowy głodzić się po to, żeby schudnać.

Czasem smiałam się, że mogłabym pół roku nic nie jesć i anoreksja by mi nie groziła. Nie miałam pojęcia o tej chorobie..

pierwsze dni

Akurat w moim przypadku co do dnia da się powiedzieć kiedy zaczęło się dziać cos niepokojacego.

Był Nowy Rok (cóż za symboliczny dzień) 1998 roku. Tego Sylwestra spędziłam w Wiedniu, z reszta jedzac pyszne knedle i inne rarytasy. Kilka godzin podróży w pozycji siedzacej często powodowało u mnie swoiste "zgniecenie" żoładka, po którym nie bardzo odczuwałam apetyt na cokolwiek. Powrót z Austrii 1.01.1998 nie był więc pierwszym takim przypadkiem. Tym razem jednak rezultat był wyjatkowo długotrwały: po przyjezdzie do domu przez kilka dni (ok. tygodnia) utrzymywał się u mnie dosłowny jadłowstręt: dostawałam odruchów wymiotnych na widok większosci pokarmów - ja(!) wieczny obżartuch..

Przez te kilka dni, przez cały dzień byłam w stanie zjesć tylko jedna rzecz: jedna kromkę chleba Schulstadt "Tost trzy ziarna", posmarowana margaryna. Nie wiem dlaczego akurat to, nie wiem też dlaczego nic innego nie wchodziło dla mojego żoładka w grę. Tak gwałtowne ograniczenie ilosci spożywanego pokarmu sprawiło jednak, że praktycznie natychmiast schudłam kilka kilogramów.

Będac w Wiedniu, kupiłam sobie nowa spódniczkę. Tydzień po powrocie (słownie: siedem dni!), kiedy pierwszy raz chciałam ja założyć, okazała się już za szeroka.

zmiany stały się widoczne

To było niezwykłe. Nagle wszyscy moi znajomi i ludzie, którzy tylko widywali mnie na szkolnym korytarzu, zauważyli, że schudłam. To wszystko działo się niesamowicie szybko. Z dnia na dzień!

Kiedy mój apetyt powrócił, żoładek był już dosć mocno zmniejszony i szybciej się sycił. Ponadto, co by nie powiedzieć, zdecydowanie spodobało mi się jak reaguje na mnie otoczenie. Zawsze byłam dobra do pisania za kogos zadań albo sprawdzianów, ale towarzysko raczej nie byłam przebojem: chodziłam na imprezy, niby byłam lubiana, no ale.. gruba . Niestety - jak wszyscy przecież wiemy - "takich" ludzi traktuje się inaczej.

Kiedy schudłam, zaczęłam się inaczej ubierać (chcac nie chcac potrzebowałam nowych rzeczy) i zauważyłam, że komplementy otrzymuję niezwykle często. Zwróciłam więc uwagę dokładniej i okazało się, że przez kilka tygodni CODZIENNIE (to także nie jest naciagana informacja!) ktos mówił mi, że swietnie wygladam. Chyba łatwo wyobrazić sobie jakie to było przyjemne.

Dla mnie osoby dotad dostrzeganej głównie za to, że miałam odrobione zadania i umiałam zawsze na sprawdzian, trudno było o lepszy narkotyk - te reakcje z zewnatrz dawały ogromna przyjemnosć a ja chcialam więcej i więcej.

opanowała mnie anoreksja

Moja choroba przebiegała etapami: najpierw jadłam jeden posiłek dziennie, co dzień taki sam. Pózniej rozmiar tego posiłku zmniejszał się stopniowo coraz bardziej. Po jakims czasie doszedł do rozmiarów minimalnych. W ostatniej fazie przed 'punktem zwrotnym' jadłam dziennie 1 (słownie: jeden) jogurt Yoplait 0%, czyli 75 kcal.

poczatkowo czułam się swietnie..

Czułam się silna, pełna energii jak nigdy dotad. Do tamtej pory ruch mnie raczej nie pociagał, nagle dwa razy w tygodniu biegałam na basen a po miescie jezdziłam tylko na rowerze.

Byłam zachwycona swoim nowym wygladem, który dla mnie oznaczał że wraz z nim całe życie zmieni się na lepsze. naiwne, prawda?

..z czasem doszły objawy bardzo uciażliwe

Nie miałam siły ani ochoty rozmawiać z ludzmi, spotykać się z nimi, usmiechać się..

Przerwy w szkole spędzałam sama, na korytarzu obok sali, żeby nie musieć chodzić po schodach..

Całymi dniami było mi przerazliwie zimno. W lecie(!) brałam przynajmniej 2 razy dziennie goraca kapiel i ubierałam na siebie przynajmniej 3 warstwy odzieży. Piłam goraca herbatę i jadłam te swoje jogurciki. Wychodzac w dżinsach na temperaturę ok. 17 stopni (tamto lato spędziłam w Skandynawii) czułam w udach piekielny ból, charakterystyczny dla dosć tęgich mrozów. Chyba to najbardziej mi doskwierało. Na tyle, że chciałam cos zmienić.

Dodam jeszcze, że wiele skutków anoreksji ujawniło się dopiero po tym jak wznowiłam jedzenie a leczenie ich trwało bardzo długo.

czy nikt nie reagował?

Owszem, moi rodzice zaniepokojeni zaprowadzili mnie do psychologa. Nikt otwarcie nie mówił o anoreksji, przynajmniej ja tego nie pamiętam. Moja waga była wtedy jeszcze w normie, a ja tak zupełnie nie sadziłam że mogłabym być chora, że dopiero dużo pózniej zrozumiałam sens tych wizyt. Niemniej jednak, rozmowy z tym panem po jakims czasie przestały mi się podobać i zerwałam kontakt.

punkt zwrotny

Miałam to szczęscie, że do decyzji o pożegnaniu się z anoreksja wystarczyło mi zrozumienie że to już jest mój problem. Długo myslałam, że skoro anoreksja to jadłowstręt, to znaczy, że dopoki mogę jesć [choć nie chcę] wszystko jest w porzadku.. Tymczasem wpadł mi w rece tekst o anoreksji, wyjasniajacy mechanizm spirali głodu.

Przejrzałam na oczy, rozpoznałam w tym tekscie siebie i postanowiłam wrócić do zdrowia.

droga w złym kierunku

Popełniłam częsty bład, o który ociera się niestety większosć anorektyczek. Uznałam, że poradzę sobie sama. W końcu to nie może być takie trudne - wystarczy jesć więcej, prawda? Sama nie wiedziałam, jak bardzo się myliłam. Owszem, zaczęłam jesć, przytyłam kilka kilogramow.. ale psychicznie wciaż nie umiałam sobie radzić. Nie umiałam normalnie jesć. Krótko mówiac, popadłam w tzw. bulimiczny typ anoreksji. Na przemian głodowałam i jadłam. Nie umiałam jednak jesć "normalnie" - sniadań, obiadów czy kolacji. Jadłam za to np. chipsy, nutellę, orzechy - rzeczy zupełnie sprzeczne z moim strachem przed przytyciem. Dlaczego więc je jadłam? Takie pokarmy szybko syca. Można zjesć mała ich ilosć a poczuć się najedzonym. Wolałam zjesć dużo kalorii w kilku łyżkach nutelli, niż znacznie mniej kalorii w pełnym talerzu zupy.

Z czasem moje jedzenie zmutowało w ataki podobne do bulimicznych - mieszałam smaki [np.marynaty ze słodyczami], temperatury [ciepłe z zimnym].. Jadłam co mi wpadło w ręce i nie umiałam przestać. Zdarzało mi się nawet jesć mrożonki prosto po wyjęciu z zamrażalnika - w tym nie było nic smacznego oczywiscie, chodziło o rozładowanie emocji poprzez sama czynnosć jedzenia.

Wciaż nie chciałam przytyć, więc tym obrzydliwym napadom obżarstwa towarzyszyły też okresowe głodówki ale to nie wystarczało mi. Nie umiałam sprowokować się do wymiotów [na szczęscie!], więc łykałam srodki przeczyszczajace w dawkach i częstotliwosci dużo większych niż dozwolone.

Czułam, że traktuję się jak smietnik. Anoreksja jest w jakis sposób ładna, czysta, nieskazitelna, wiaże się z dażeniem do perfekcji. A te bulimiczne ataki były ciagłym uleganiem własnej słabosci. Widzac co w siebie wrzucam, zupełnie nad tym nie panujac, nabierałam do siebie coraz większego obrzydzenia. Dopiero wtedy pomyslałam o poszukaniu pomocy z zewnatrz. Zrozumiałam, że sobie nie poradzę. Do tego momentu, od poczatku mojej przygody z anoreksja, minęły już prawie dwa lata.

terapia

Odszukałam poradnię, która zajmowała się między innymi zaburzeniami łaknienia. Spotykałam się z psychologiem raz w tygodniu, na godzinę, przez kilka miesięcy. Nie chciałam terapii grupowej, wyjazdowej, rodzinnej, hipnozy nic takiego. Chciałam tylko rozmawiać. Wbrew temu, czego się spodziewałam, rozmowy wcale nie dotyczyły jedzenia. Niemniej jednak podziałały. Dzisiaj jestem zdrowa.

Rodzaje niedokrwistości

Odczuwasz ciągłe zmęczenie, senność? Może to skutek tego, że zarywasz noce i zbyt dużo pracujesz. Ale często przyczyną fatalnego samopoczucia jest anemia. Poznaj najczęstsze przyczyny niedokrwistości.
Anemia (niedokrwistość), to zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwony barwnik krwi), hematokrytu (stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi) lub liczby erytrocytów (czerwonych krwinek) poniżej wartości prawidłowych, czyli poniżej ustalonego poziomu normy.

 1. Niedokrwistości spowodowane utratą krwi. Są to niedokrwistości pokrwotoczne.
 2. Niedokrwistości będące wynikiem upośledzonego wytwarzania erytrocytów (np. w chorobach szpiku, ale też przy braku niezbędnych do tworzenia erytrocytów substancji takich jak żelazo, witamina B12 czy też kwas foliowy). Są to niedokrwistości niedoborowe oraz aplastyczne.
 3. Niedokrwistości związane ze skróconym czasem życia erytrocytów (przy zwiększonym niszczeniu erytrocytów przez organizm – np. nieprawidłowych erytrocytów). Są to niedokrwistości hemolityczne (hemoliza – rozpad krwinek).

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Najczęstszy rodzaj anemii jest spowodowany przez niedobór żelaza (tzw. niedokrwistość syderopeniczna). Stanowi ona prawie 80% wszystkich przypadków anemii i dotyczy głównie kobiet. Jest to według powyższych podziałów niedokrwistość niedoborowa, mikrocytarna i niedobarwliwa.

Objawy anemii z niedoboru żelaza

 • Objawy wspólne dla wielu anemii: bladość skóry i błon śluzowych, uczucie osłabienia, duszność po wysiłku, bóle głowy, szmer skurczowy nad sercem.
 • Objawy typowe dla anemii z niedoboru żelaza: łamliwość włosów i paznokci, zmiany na błonie śluzowej języka, gardła, zajady w kącikach ust oraz wysuszenie skóry.

Przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza

Przyczyną anemii z niedoboru żelaza jest niedostateczne dostarczanie organizmowi żelaza, wzrost zapotrzebowania na ten pierwiastek (ciąża, okres karmienia piersią, wzrost i rozwój organizmu), jego niewłaściwe wchłanianie w przewodzie pokarmowym lub nadmierna utrata (krwawienia). Niedostarczanie odpowiednich ilości żelaza organizmowi związane może być z niewłaściwa dietą. Przyczyna mogą być także choroby przewodu pokarmowego, które powodują, że organizm nie jest w stanie wchłaniać odpowiednich ilości żelaza mimo zapewnionej odpowiedniej ilości żelaza w pożywieniu. Przewlekłe krwawienia także mogą doprowadzać do wyczerpania ustrojowych zapasów żelaza. U kobiet jedną z najczęstszych przyczyn są obfite krwawienia miesiączkowe. U kobiet po menopauzie i u mężczyzn po 50 roku życia częstą przyczyną przewlekłego krwawienia mogą być zmiany w obrębie układu pokarmowego (polipy jelita grubego, stany zapalne, nowotwór jelita grubego). Częstym miejscem krwawienia są owrzodzenia żołądka i dwunastnicy.

Właściwa dieta w niedokrwistości z niedoboru żelaza

Żelazo z produktów pochodzenia roślinnego wchłania się dużo gorzej niż z produktów pochodzenia zwierzęcego, stąd ściśle wegetariańska dieta sprzyja niedoborowi żelaza. Dlaczego tak się dzieje? W produktach pochodzenia zwierzęcego jest żelazo dwuwartościowe, a w produktach roślinnych zawarte jest żelazo trójwartościowe. Ze względu na zawartość żelaza artykuły spożywcze można ogólnie podzielić na:

 • produkty o niskiej zawartości żelaza np. mleko, ziemniaki, owoce;
 • produkty o średniej zawartości żelaza np. drób, mięso, kasze, warzywa;
 • produkty o wysokiej zawartości żelaza np. podroby oraz warzywa strączkowe.

Należy jeść więcej chudego mięsa, wątroby, chudych gatunków wędlin. Jest to źródło żelaza dobrze przyswajanego przez organizm. W każdym posiłku należy uwzględnić warzywa i owoce o dużej zawartości witaminy C. Zwiększa ona znacznie wchłanianie żelaza (nawet 3-krotnie). Należy ograniczyć picie kawy i herbaty w czasie posiłków. Zawierają one związki hamujące wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Można je pić pomiędzy posiłkami.Warto także pomyśleć o wzbogaceniu diety w dobrej jakości naturalne suplementy diety zawierające ten pierwiastek.

Anemia z powodu braku witaminy B 12

Niedokrwistość złośliwa – tak nazywana jest niedokrwistość związana z obecnością dużych, niepełnowartościowych erytrocytów (megaloblastów). Spowodowana jest ona przez niedobór witaminy B 12. Przyczyn tego stanu jest kilka – od nieodpowiedniej diety oraz braku w żołądku tzw. czynnika Castle’a po nadczynność tarczycy, inwazję pasożytów oraz choroby nowotworowe.

Objawy anemii z niedoboru witaminy B12

Niedokrwistość złośliwa rozwija się powoli. Na początku brakuje apetytu, pojawiają się przemijające zaparcia i biegunki, a także trudne do umiejscowienia bóle w jamie brzusznej. Później dochodzi palenie i wygładzenie języka oraz chudnięcie. Rzadziej niedokrwistości towarzyszy gorączka oraz powiększenie wątroby i śledziony. Największym problemem są jednak powikłania neurologiczne (szczególnie po 60. roku życia). Najpierw traci się poczucie położenia w nogach i rękach. Podczas badania (uderzania w zgięte kolano) okazuje się, że słabną odruchy ze ścięgien. Gdy choroba jest zaawansowana, dochodzi do zaburzeń chodzenia, czucia temperatury, widzenia kolorów (żółty i niebieski) oraz majaczenia.

Rozpoznanie choroby początkowo bywa trudne (zaburzenia neurologiczne mogą wyprzedzać zmiany w obrazie krwi), ale po zdiagnozowaniu i podawaniu witaminy B12 (najczęściej w mniejszych dawkach do końca życia) szybko poprawia się stan chorego.

Przy występowaniu omówionych wyżej objawów niedokrwistości należy zgłosić się do lekarza. Stwierdzenie niedokrwistości jest możliwe po wykonaniu badania krwi. Badanie krwi daje też odpowiedź na pytanie, jaki to rodzaj niedokrwistości. Wystąpienie anemii jest czasem sygnałem istniejącej w organizmie poważnej choroby. Lekarz wybierze najlepszy sposób postępowania i leczenia.

 

Chociaż rzadko o tym mówimy każdy z nas posiada jakieś kompleksy – tylko osoby z naprawdę dużą pewnością siebie będą od nich uwolnione, pozostała część społeczeństwa na pewno boryka się z zaniżoną chociaż w minimalnym stopniu samooceną, czy też gorszym humorem z powodu niedociągnięć w budowie naszego ciała, wyglądu i wielu innych tym podobnych. W przypadku kobiet największym problemem będzie nieodpowiednia figura, wielkość i kształt piersi, czy też pośladków i tak dalej, mężczyźni natomiast największe kompleksy posiadali będą przede wszystkim z powodu swojego penisa.

Większość panów uważa, że długość penisa jest wyznacznikiem ich męskości oraz zagwarantuje im możliwość kontaktu fizycznego z większą ilością partnerek. Posiadając krótkie prącie mężczyzna nierzadko popada w kompleksy boi się zbliżenia z płcią przeciwną, a w skrajnych przypadkach zauważalne są także mniejsze, czy też większe zaburzenia psychiczne. Na szczęście znane są różnego rodzaju techniki wydłużania penisa – stosowane są one już od tysięcy lat, jak widać więc problem ten nie dotyczy tylko współczesnych mężczyzn.

Metody, które mają na celu wydłużenie penisa są naprawdę różne, możemy zacząć od ćwiczeń rozciągających, stosowania różnego rodzaju medykamentów oraz środków o działaniu zewnętrznym. W ostatnich czasach bardzo popularne stały się jednak specjalne przyrządy, które będą dawały możliwość bardzo efektywnego wydłużenia penisa, jednym z nich będzie Andropenis – urządzenie opierające się na zasadzie rozciągania, które już w kilka miesięcy da ci efekt powiększenia prącia nawet o kilka centymetrów.

Jeśli nie jesteś pewny co do sposobu jego działania, mogę ci szczerze zagwarantować, że podczas stosowania urządzenia Andropenis nie będziesz narażony na żadnego rodzaju dyskomfort spowodowany bólem, czy też uszkodzenia swojego penisa, posiada on bowiem wszystkie odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia świadczących o niezawodności i pełni bezpieczeństwa, inaczej nie znalazłby się w grupie urządzeń medycznych. Nosząc Andropenis przez kilka godzin dziennie, w końcu całkowicie zapominasz o jego istnieniu, a jako, że jest całkowicie niewidoczny możesz go mieć na sobie obojętnie gdzie się znajdujesz.

Jeśli chodzi o samą zasadę działania Andropenis to jest ona banalnie prosta – urządzenie zapewnia stały naciąg prącia przez dłuży okres czasu, co powoduje, że tkanki komórkowe pobudzane są do stymulacji oraz jednoczesnego wzrostu. Ta zasada wykorzystywana jest na co dzień między innymi w medycynie, zarówno w chirurgii jak i ortopedii, gdzie stosowało będzie się jednak o wiele bardziej skomplikowane narzędzia wpływające na rozciąganie skóry, co poprawia widocznie wyniki leczenia.

Sam sposób użycia także jest bardzo łatwy, po założeniu Andropenis na prącie powinniśmy go nie zdejmować przez najbliższe cztery godziny co najmniej, nie powinniśmy jednak też przesadzać, dziewięć godzin dziennie do maksimum. Oprócz tego pamiętajmy, że kuracja trwać powinna przez okres co najmniej jednego kwartału, czym dłużej tym lepiej. Oprócz tego, że Andropenis daje gwarancję przyrostu długości penisa nawet do czterech centymetrów, to jeszcze prawie całkowicie koryguje krzywiznę prącia.